วันที่   31   ตุลาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม สพม.กาญจนบุรี 08.30-12.00   - ทดสอบ  5  นางนราทิพย์ สอาดเอี่ยม