วันที่   25   ตุลาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม สพม.กาญจนบุรี 13.00-16.30   - ทดสอบ  5  นางนราทิพย์ สอาดเอี่ยม