วันที่   24   ตุลาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม สพม.กาญจนบุรี 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว  6  นางสาวศดานัน บุญรอด