วันที่   15   กันยายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม สพม.กาญจนบุรี 08.30-12.00   - ทดสอบ  10  นางนราทิพย์ สอาดเอี่ยม