วันที่   19   กันยายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม สพม.กาญจนบุรี 08.30-12.00   - ประชุมชี้แจงการลงทะเบียนระบบ DPA ของสถานศึกษา โดย ก.ค.ศ.  5  นายภาษิต กาญจนธีรักษ์