วันที่   1   กรกฏาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม สพม.กาญจนบุรี 08.30-12.00   - การประชุมเรื่อง "การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน"  13  นายภาษิต กาญจนธีรักษ์